Dvbù nøtni vto ie.Jeju keni VDE karu wa lá:ngi, VDEPVN cèrì kaqwa goi. Gvray ishøt dvn zøng we Vhømra laqí daq Amen. Oqa ie.

Birthdays

Members

Videos

  • Add Videos
  • View All

Photos

Loading…
  • Add Photos
  • View All
 

Blog Posts

Vpe Jeju

Vpe nx shvla vtvng Vpe ie.ngao Svra shvla ie.pvn vrvm dvmvn shvlawe rvmnvng shvla ie.Vpe jeju rvt Gvray tvra tang yvnga.Gvray kaq gx shang yvnga.Vde dvci nxnt vl yvnga.Vde karu shang yvnga.monggan paqzi cvnshi lun yvnga.Vsvng zidvng hvnshi lun yvnga.Wvngza mong gx hxk bxnga.Vpe jeju ri nonggxpmi gung mvtxm shi.Mvsxn i mvcxng mvgxm shi.Vpe me vl bx i ni gx Vpe shongnxnt deni hxq nga shvnvng tvp vl dvng wae.Vpe shxngran mamvng.Paradisu keni Vpe e' shvla vtvng Vpe ezxng yvnga we Vpe Gvray kaq oqa… Continue

Posted by ti slt on June 14, 2014 at 8:01pm

Kgb shvngka nø Pamvrae! kagabue wae.

Kgb long mvnø angwa dø $ 25 lvp i keni dvzaqshi nø yalong website shøplvm dvdvmmo we nøngshvr keni dvpølong $ 45 lvp hangapma nø mvngutshi daqi rvt yashvla dvpø zi dangi nar bøngae, nøt nø mvshømra nigø kadø mawa, wervt vchvk we documentri evlla ninø yashvla vdong lushi leqluno wvng shadvzari ka ie. Kgb long mvngga kadødø gvllo we nvng kadødø nøttaq shøpmori gø gvza dvhashi mvyøng we vwa laqcha, vløn vdu we tiq mvtu nø pawalvm mvgungango wvng laqni nøt nø mvshøm sori shvngbe svng pamvrae. Gø…

Continue

Posted by Deezi on June 3, 2014 at 11:33am — 10 Comments

Svra gvbà Jejú svng laq mànáì

Svra gvbà Eugene Morse kaq jejú laq mànáì wa we document lòng íe.

Svra gvbà Mvbøq Yin í vruapmà we hapmvtnòe. Pdf taq í rvt shvngbeí rø lún we svng vlǿmòe.

Lv̀ngpvng yv́ng (click) wa jǿng høq kèrúò 

Mvyv́ngshi long ni nø dètávtshàé.

Andrew Mvná.…

Continue

Posted by Mvná Min on May 30, 2014 at 4:33am — 1 Comment

Rest In Peace

Vnvm vchvng rìé, Dèni May 29 ni sháng taq svra gvbà Eugene Mores nø ang vbat 93 nǿng taq Yesu vdòng narshi bǿì. June 2 ni taq ang vnàng rvdalv́m íámì tvrà shá dvzv́ratnìe.…

Vnvm vchvng rìé, Dèni May 29 ni sháng taq svra gvbà Eugene Mores nø ang vbat 93 nǿng taq Yesu vdòng narshi bǿì. June 2 ni taq ang vnàng rvdalv́m íámì tvrà shá dvzv́ratnìe.
Continue

Posted by Mvná Min on May 29, 2014 at 6:32pm — 1 Comment

RVWÀNG KÀRU GOMVDI SV̀NG DVMV̀N WE

RVW%C3%80NG%20K%C3%80RU%20GOMVDI%20SV%CC%80NG%20DVMV%CC%80N%20WE.pdf

RVWÀNG KÀRU GOMVDI SV̀NG DVMV̀N WE                                                            May 22, 2014

 

Mvtú: Kàru Vtóng Sv̀ng Shvdønga Lv́m Nímshì We …Continue

Posted by Jungpvng on May 23, 2014 at 12:06pm — 1 Comment

Gvray bvnli taq dvzaq shi lvm dvshat we

Monyin Gruwang,Hopin Myo yvng Gvray bvnli taq dvzaq shi we Svra Tamdang Døsvr i nø we rvgaq vl we rvwang ri nvng men,sam ri svng Gvray mongka dvshvng o nø dvzaq shie.Gvray jeju rvt denøng ka yvng ma yvng keni vlui dvbvng shi we i svra chøm gø pamvra wa lun bøa.I we dvdvng  maluno rvt  rvcvngceri i jurøt…

Continue

Posted by Svngnay Pung on March 9, 2014 at 11:00am — 1 Comment

 
 
 

Latest Activity

Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Seng Ja

RCCC DFW TEXAS, Mòngkà Online, Svrame Zaqgun Seng Ja ''' Shvla we angshí zíràe. ''' Mvyùmè gø̀m 20, 2014
Tuesday
zvmishvr and Vdø(tamdvng) are now friends
Monday
zvmishvr left a comment for Christopher Benson
"hello I am Zami. I don't know why you like me. I am not a perfect woman. Actually, I think you should not find a women by using this site. You and I are so far. You are from LA. I am from Myanmar. So, how can we get in touch. I think you should…"
Monday
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Shv̀mnárí we

RCCC DFW Texas. Mòngkà Online, Svra Jesse RDW. Shv̀mnárí we, Mvyùmè gø̀m 13, 2014
Jul 15
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Dvgǿshì sórí Kangpè svng sa ì.

RCCC DFW Texas Mòngkà Online. Shbr: Taqpø Pongzi .Dvgǿ shì sórí Kangpè svng saì. Mvyùmè gø̀m 06,2014
Jul 10
ti slt commented on Rvwang Christian CommunityChurch's video
Jul 4
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Cv̀mwe mvra, Gvray mv́rdvng gvza teè.

RCCC DFW TEXAS, Mòngkà Online, Svra Redvmwang Jesse, Tiqhvnce nàlé ò lòng Gvray mv́rdvng gvza teè. Mvyùmè gø̀m 29, 2014.
Jul 1
Mvbxq Dxrvm commented on Mvná Min's blog post Rest In Peace
"Kangpe Yesu pxtpumtaq Mongzxlce narshi laqlu:no, pmr"
Jun 29
tibor wangce commented on Deezi's blog post Kgb shvngka nø Pamvrae! kagabue wae.
"Kadvgvp gx Kagabue waku keni mvngnx vrvm vrai nxtni zvndvtut luni dvngte taq keni ya kagabuhxmra long nx dxngngvnglong dx dvzaqshai vde Rw Dvci ceri dvpvt showace irvt nx vtvngshaq ni vdu nx vju vlwe ie wvngnxt ni nxt nonggun rvm mvyxnge kagx yvngx…"
Jun 27
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Gvraype svng røtrae

RCCC DFW TEXAS, Mòngkà Online,Svra Redvmwang Jung '''Angkop angkangmaq mvdø̀ng mvman we mvra rvt angceri mvdvm vna dvzv́r ròe. Dvhatvng gø̀m 22, 2014
Jun 23
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Gvray Móngdàn Shvzøng webv̀nli

RCCC DFW, Texas. Mòngkà Online, Svra Wadvmkong Yaku( Khongsarong), ''Gvray móngdan Shvzø̀ng we bv̀nli '' Dvhatvng gø̀m 08, 2014
Jun 18
ti slt posted a blog post

Vpe Jeju

Vpe nx shvla vtvng Vpe ie.ngao Svra shvla ie.pvn vrvm dvmvn shvlawe rvmnvng shvla ie.Vpe jeju rvt Gvray tvra tang yvnga.Gvray kaq gx shang yvnga.Vde dvci nxnt vl yvnga.Vde karu shang yvnga.monggan paqzi cvnshi lun yvnga.Vsvng zidvng hvnshi lun yvnga.Wvngza mong gx hxk bxnga.Vpe jeju ri nonggxpmi gung mvtxm shi.Mvsxn i mvcxng mvgxm shi.Vpe me vl bx i ni gx Vpe shongnxnt deni hxq nga shvnvng tvp vl dvng wae.Vpe shxngran mamvng.Paradisu keni Vpe e' shvla vtvng Vpe ezxng yvnga we Vpe Gvray kaq oqa…See More
Jun 14

Forum

RRC Constitution & By Law dang

Started by minlion May 31.

WUNPONG WAKA DANG VRASHI WE 12 Replies

Started by Mvbxq Dxrvm. Last reply by Mvbxq Dxrvm May 14.

sha dvzar we nvng nim shi we tvra

Started by PE.SVNG DONG SYN DANG Sep 24, 2013.

© 2014   Created by Deezi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service