Dvbù nøtni vto ie.Jeju keni VDE karu wa lá:ngi, VDEPVN cèrì kaqwa goi. Gvray ishøt dvn zøng we Vhømra laqí daq Amen. Oqa ie.

Members

Videos

  • Add Videos
  • View All

Photos

Loading…
  • Add Photos
  • View All
 

Blog Posts

Gvray bvnli taq dvzaq shi lvm dvshat we

Monyin Gruwang,Hopin Myo yvng Gvray bvnli taq dvzaq shi we Svra Tamdang Døsvr i nø we rvgaq vl we rvwang ri nvng men,sam ri svng Gvray mongka dvshvng o nø dvzaq shie.Gvray jeju rvt denøng ka yvng ma yvng keni vlui dvbvng shi we i svra chøm gø pamvra wa lun bøa.I we dvdvng  maluno rvt  rvcvngceri i jurøt…

Continue

Posted by Svngnay Pung on March 9, 2014 at 11:00am — 1 Comment

Angninvm Vni gx mvshxl

Angninvm 2 gx mvshxl nx yadx ie.Angninvm iwe Vpong nvng Vdx nx rvma tiqdx mvngu wa vm e wae.Vpong nx dxngku nvng i nx Vdx nx zvmi lulvm vgarshi we i ang tiqpe wa vle.Angni na:mi wao we rvma keni lunshiwe mvzi dvyx dvkx:mori shvngbe svng vra dvngwa taka vwalshie.Tiqni taq Vdx gx i dvdvm lu:nga' rvma keni dvkxmsho we mvzi dvyxri vra dvngwa vwalshishi long nx madu.nga nx tiqpe wa xngae.lvngdvng wegx gvza mavl.nxng Pong maqrvp mvng dxngku nvng irvt mvluq mvtvmce iaoe' wanx yxqsxn vbx tiqyaq tiq… Continue

Posted by ti slt on February 27, 2014 at 2:25pm

Chøm Døngku rì dvpvt

Shóngnønt vgørchøm

Duko Pong (TWD)Rushvp cìngshaq táshìráì

Oqà wakùng íe wae.

Kayo maq kømelá?

Kayo màyo køme wae

Mø-í chømsvng vdi bøle . . . Shóngnønt chømdøng íe wae...Shóngnønt dvtán bvnlìwàng

Tiqcé nøng gøm dèni vhøm

Shølwe jejú Dvmø kèní

Lúnìe wa dvbùe. . .Mvyù shøgár jørpadø

Dvmø shóngnønt nøngwe m-vl

Wvngru mvrshvm ’posháògø

Dvmø mvr nø màlíng mèwa . .…

Continue

Posted by svng dong pervm on January 22, 2014 at 12:25pm — 1 Comment

MVRVP GWØRPUQ KÈNÍ VPÈÒ LVPKÀ

MVRVP GWØRPUQ KÈNÍ VPÈÒ LVPKÀ

 

Vpè yadø lvpme. "Vpèshvwé nøngmaqá, vsa:rìrvt ka tvngshì màlún, shìgùng dvhvng rvt vhwaq màlún, bvngni vlérvt vhøm rvzaqe.

Ínìgø, mvrøt mvshvm nø vrúmdøngnì vzàngò kungà vlrvt lvpkà dvbvng wvng shvláng mvyønge. Vpè í mvsønka màshøn vne vnik mvkvmshøngó!

 

Nganøngpè mvrvp gwørhøm rúngì we rvtø nø kwátì nvmrí dø kíe. Vpè í mvshøl shønlóngò nøng shvtnga vnecèrì dø jør jør èlutshìnøng ètánøng mvrshvm…

Continue

Posted by svng dong pervm on January 17, 2014 at 3:22pm — 2 Comments

Rvwang mvshvlgøm

Malaysia Rvwang Tónglaqya Gomidi rìí nø Rvwang køqzølcè Gomidi bøngí Mvshvlgøm (Rvwang Card)zí pvng bøshae. Vshøm mongdan etuq bøsha rì gø eshong nøng kèní nø shádezá vtshae.

Posted by Malaysia Rvwang Gomvdi on January 3, 2014 at 4:33am

2015 nxng Rvwang tongking boy me dang

2015 nxng taq Rvwang dxngtang boy me tiq long walvm vjxno tvra shvngbei dvshaini. Sen 3000 king project wa ka gx ta ie. Boy me yalong wai kvt kadvng vju vl ma. Vde dvci nvng mong dvpvt gx gvmsong wedvngte dvbe nx paqzi dap, zi zidapri gx ewao ninx gvza shvla we ie. Akvt nx paqzi dap tiq long Hto foungdation ni dukdang yvng poqoe. Vde rvgaq dvpvt nx shvla dx vshvm we pvlace tvra taq nx gonggilvm dx ie. Vra, nxngmaq pvnri nx shiqshan tvrari gx shini rai we isha rvt yadang gx paqzi la nx dvtuke ra… Continue

Posted by Jonathan Magaltaq on November 9, 2013 at 5:17am — 6 Comments

 
 
 

Latest Activity

Deezi commented on Phala Naw Din's video
Thumbnail

Køni rvgaq vlwe DèpvnRvwangcèrì kaq Svra gvba Pvlá Møn kèní Nonggwøn zikàshønwe

"Vga! Svra gvbae, nonggun zika gvza vpøe! jøngjøngni ie, nøngmaq rvwang nø vde nø vde gvza idømshai we zidvngtaq wa sunshirasha we chaqdvp yvngshie, dvga vsvng nvng denihøq gø vzvp we…"
1 hour ago
Phala Naw Din posted videos
3 hours ago
Phala Naw Din commented on Phala Naw Din's video
Thumbnail

Dvzøpshìrà Nøngmaq Vjànglaqyà

"Hang vngvtdímshú – SønwalPervm (Bangkok)"
16 hours ago
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Yesu Kristu Shìyv́ng kení Zùn ná:mi we

RCCC DFW, Texas Mòngkà Online, Svra Jesse Redvmwang. Shø̀ka gø̀m 20, 2014
yesterday
Rvwang Christian CommunityChurch posted videos
Monday
Ah Yung Justina (WR). updated their profile
Sunday
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Kristu elúnbǿa nìnø nøt dvshá mvra

RCCC DFW Texas, Mòngkà online, Svra Jesse Redvmwang '' Angcèpe lúnbǿnga rvt Nøt dvshámvra á:mi. Shøka gø̀m 13, 2014
Apr 14
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Dø̀ngmanwe Bv̀nli dvgø̀mràe

RCCC DFW Texas, Mòngkà Online, ''' Dø̀ngman we Bv̀nlií Dv́ngte wádvgø̀mlv́m ràe''' or '' Mòngkàí dvtàno we tiløp shilv́m long''' Svra Redvmwang Jung, Shø̀ka ...
Apr 8
kangteeyawnathan is now a member of Kagabuce Hømra
Apr 7
De Dee RB updated their profile
Apr 6
Dxshvr nxn MN updated their profile
Apr 3
Tidvng updated their profile
Apr 3

Forum

WUNPONG WAKA DANG VRASHI WE 11 Replies

Started by Mvbxq Dxrvm. Last reply by Maysanzi B Rawang Dec 29, 2013.

sha dvzar we nvng nim shi we tvra

Started by PE.SVNG DONG SYN DANG Sep 24, 2013.

Rvwang Mebvn Mvshxl 1 Reply

Started by yawhanwdk. Last reply by tibor wangce Sep 20, 2013.

© 2014   Created by Deezi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service