Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat
 • Male
 • Chiang Mai
 • Thailand
Share on Facebook Share Twitter

Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's Friends

 • NH kwin jones
 • tindvngsvngdong
 • kinzi sangdong
 • ziram mb
 • Mvbxq jungshvr
 • Shingram Jungbay
 • mayram pm
 • Nin Nin
 • Nin Dang Hta Mu
 • jean
 • dødvng
 • zithasan
 • Amy M
 • shinram
 • Tidvng
 

Rømnvng rì svng Pamvrà é...

Latest Activity

Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat updated their profile
Mar 29
tibor wangce commented on Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's video
Thumbnail

Vyo aing gaq e!

"vyo o o .. cu nuq mvmx lvm taywa vsvm  mxn kon sa lakay  vsi mvnay sing sormi ing gaq paq cunuq dvdvmsi ku ie vnvm mvnvng migx zunuq laytay wa zvng dvzaq si. laq nvlun zaq so oi cnuq Oqa wa ning ku i Pamvra ..."
Jun 15, 2013
Mvná Min commented on Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's video
Thumbnail

Vyo aing gaq e!

"Ahjà  svra pày ní,   súnuq tábyo máy mvkón íé. Oqàé. "
Jun 12, 2013
Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat commented on sindiram kong's blog post Ha! Ha! Angchxm me gvza vnvp e wa le.........
"Gvzà Vdu nø gvzà shvla we shvngøt dvtú kaq íe..."
May 7, 2013

Profile Information

karvgaq cè èíe?
Kagabu mong !
Akvt kayvng èvl le?
Chaingmai yvng vl le !
Na bøng nø kadø ie?
Koduq Onglat !

Shvngbe svng Vto ile yo. ! Rxmnvng rie......


Kagabu Rvgaqce Koduq Onglat's Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All

Comment Wall (315 comments)

You need to be a member of Kagabuce Hømra to add comments!

Join Kagabuce Hømra

At 5:31am on August 16, 2012, Pung san said…
pamvrae..
Oung lat..
nga ra kvt malay yvng xnge..
At 4:42pm on July 8, 2012, ninbu said…

Lat e! dvt bung ri yvng lun no dvkvng gvza oqa ie le. me pvng gx dvtut de zaq shi e. pmra.

At 6:37pm on June 10, 2012, Pung san said…

pamvra gø mv naie..

 

At 2:21pm on May 14, 2012, Tidvng said…
Nxngmaq shvngbe gx gvray jeju rvt pmr ce isha e yvnila nx nxngmaq yvngnx jezxn nge lo pmr e
At 1:49pm on April 1, 2012, sarep phung bay aung said…

Ja e a rvtx kapa e washie?

At 8:27pm on March 8, 2012, Gvru Khainvng said…

onglate kadx gx inxngle chaing mai yvng evlnxng we rxmnvng ce ri svng gvza nxntnile.pmr gx inxng ma?nai eza daqa ri gx sha ban ce yvngile lata.kit txng ti sotn.

At 8:22am on February 22, 2012, kaizida said…

txn chingmai svng  vtvng daqi le..

At 7:57am on February 21, 2012, kaizida said…

pmr i shalo..banli wvng shxnge gvzamvne shira e chingmai svng wa nxt shie le...

 

At 3:16am on February 20, 2012, kaizida said…

hi..rxm nvnge pmr ei ma? 

At 4:20pm on January 11, 2012, Ah chang said…

Pamvraé,Aunglatné!CMri shvngbe pmr ce einøng we svng vløm shønge.Nøtgø gvza nøtnie.CM yvng cvmré ceri lam long gø shanwa yvng lunoe.Iwe yvng mvbang rvt akvt akvt poqngonø yvngoe.Cvmreceri vzølvm shøngjong long gø ezvng daqoni nø shvlae.Gvza yvng mvyøie.Gvray mongzøl long leqluno.Vchvng.

 
 
 

Latest Activity

Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Seng Ja

RCCC DFW TEXAS, Mòngkà Online, Svrame Zaqgun Seng Ja ''' Shvla we angshí zíràe. ''' Mvyùmè gø̀m 20, 2014
Tuesday
zvmishvr and Vdø(tamdvng) are now friends
Jul 21
zvmishvr left a comment for Christopher Benson
"hello I am Zami. I don't know why you like me. I am not a perfect woman. Actually, I think you should not find a women by using this site. You and I are so far. You are from LA. I am from Myanmar. So, how can we get in touch. I think you should…"
Jul 21
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Shv̀mnárí we

RCCC DFW Texas. Mòngkà Online, Svra Jesse RDW. Shv̀mnárí we, Mvyùmè gø̀m 13, 2014
Jul 15
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Dvgǿshì sórí Kangpè svng sa ì.

RCCC DFW Texas Mòngkà Online. Shbr: Taqpø Pongzi .Dvgǿ shì sórí Kangpè svng saì. Mvyùmè gø̀m 06,2014
Jul 10
ti slt commented on Rvwang Christian CommunityChurch's video
Jul 4
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Cv̀mwe mvra, Gvray mv́rdvng gvza teè.

RCCC DFW TEXAS, Mòngkà Online, Svra Redvmwang Jesse, Tiqhvnce nàlé ò lòng Gvray mv́rdvng gvza teè. Mvyùmè gø̀m 29, 2014.
Jul 1
Mvbxq Dxrvm commented on Mvná Min's blog post Rest In Peace
"Kangpe Yesu pxtpumtaq Mongzxlce narshi laqlu:no, pmr"
Jun 29
tibor wangce commented on Deezi's blog post Kgb shvngka nø Pamvrae! kagabue wae.
"Kadvgvp gx Kagabue waku keni mvngnx vrvm vrai nxtni zvndvtut luni dvngte taq keni ya kagabuhxmra long nx dxngngvnglong dx dvzaqshai vde Rw Dvci ceri dvpvt showace irvt nx vtvngshaq ni vdu nx vju vlwe ie wvngnxt ni nxt nonggun rvm mvyxnge kagx yvngx…"
Jun 27
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Gvraype svng røtrae

RCCC DFW TEXAS, Mòngkà Online,Svra Redvmwang Jung '''Angkop angkangmaq mvdø̀ng mvman we mvra rvt angceri mvdvm vna dvzv́r ròe. Dvhatvng gø̀m 22, 2014
Jun 23
Rvwang Christian CommunityChurch posted a video

Gvray Móngdàn Shvzøng webv̀nli

RCCC DFW, Texas. Mòngkà Online, Svra Wadvmkong Yaku( Khongsarong), ''Gvray móngdan Shvzø̀ng we bv̀nli '' Dvhatvng gø̀m 08, 2014
Jun 18
ti slt posted a blog post

Vpe Jeju

Vpe nx shvla vtvng Vpe ie.ngao Svra shvla ie.pvn vrvm dvmvn shvlawe rvmnvng shvla ie.Vpe jeju rvt Gvray tvra tang yvnga.Gvray kaq gx shang yvnga.Vde dvci nxnt vl yvnga.Vde karu shang yvnga.monggan paqzi cvnshi lun yvnga.Vsvng zidvng hvnshi lun yvnga.Wvngza mong gx hxk bxnga.Vpe jeju ri nonggxpmi gung mvtxm shi.Mvsxn i mvcxng mvgxm shi.Vpe me vl bx i ni gx Vpe shongnxnt deni hxq nga shvnvng tvp vl dvng wae.Vpe shxngran mamvng.Paradisu keni Vpe e' shvla vtvng Vpe ezxng yvnga we Vpe Gvray kaq oqa…See More
Jun 14

Forum

RRC Constitution & By Law dang

Started by minlion May 31.

WUNPONG WAKA DANG VRASHI WE 12 Replies

Started by Mvbxq Dxrvm. Last reply by Mvbxq Dxrvm May 14.

sha dvzar we nvng nim shi we tvra

Started by PE.SVNG DONG SYN DANG Sep 24, 2013.

© 2014   Created by Deezi.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service